Firemný informačný systém, účtovné služby

Označenie úhrady dane variabilným symbolom

Podľa prílohy č. 1 a 2 k vyhláške č. 378/2011 Z. z.:

Úhrada dane - tvorba variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného daňovým úradom

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom

a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane

b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare

1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:

2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,

5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

6. 00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

 

TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA VYDANÉHO COLNÝM ÚRADOM

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD, kde

a) SD označuje druh spotrebnej dane

b) DS označuje druh daňového subjektu

c) RR označuje posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti,

d) MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:

e) DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti, pričom do deviateho dňa vrátane sa označuje na prvom mieste nula.