Firemný informačný systém, účtovné služby

Stavebné práce - prenesenie daňovej povinnosti

     Od 1.1.2016 podľa §69 ods.12 písm.j zákona o DPH medzi platiteľmi v SR sa fakturuje bez DPH ak sa jedná o dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (uvedené nižšie v tabuľke) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.

    V tomto prípade DPH si priznáva aj odpočítava ten, komu bola faktúra vystavená. Treba dbať, aby prijímateľ faktúry bol platiteľom DPH, teda registrovaný podľa §4 zákona. Pri vystavovaní faktúry je treba v systéme MUFIS použiť v zaúčtovaní kód DPH "116", cenu so sadzbou DPH 0%, aby sa neuvádzal do daňového priznania.

F STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE
41 Budovy a výstavba budov
41.0 Budovy a výstavba budov
41.00 Budovy a výstavba budov
41.00.1 Bytové budovy
41.00.11 Jednobytové budovy
41.00.12 Dvojbytové budovy
41.00.13 Troj a viacbytové budovy
41.00.14 Ubytovanie pre komunity
41.00.2 Nebytové budovy
41.00.21 Priemyselné budovy
41.00.22 Poľnohospodárske budovy, nebytové
41.00.23 Budovy pre administratívu
41.00.24 Budovy veľkoobchodu a maloobchodu
41.00.25 Budovy pre dopravu a komunikácie
41.00.26 Nádrže, silá a sklady
41.00.27 Hotely a podobné budovy
41.00.28 Budovy určené na verejnú zábavu, vzdelávanie, nemocničnú a inštitucionálnu starostlivosť alebo náboženské účely
41.00.29 Ostatné nebytové budovy
41.00.3 Práce na stavbe bytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
41.00.31 Práce na stavbe jednobytových budov
41.00.32 Práce na stavbe dvojbytových budov
41.00.33 Práce na stavbe troj a viacbytových budov
41.00.34 Práce na stavbe ubytovania pre komunity
41.00.4 Práce na stavbe nebytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
41.00.41 Práce na stavbe priemyselných budov
41.00.42 Práce na stavbe nebytových poľnohospodárskych budov
41.00.43 Práce na stavbe budov pre administratívu
41.00.44 Práce na stavbe budov veľkoobchodu a maloobchodu
41.00.45 Práce na stavbe budov pre dopravu a komunikácie
41.00.46 Práce na stavbe nádrží, síl a skladov
41.00.47 Práce na stavbe hotelov a podobných budov
41.00.48 Práce na stavbe budov určených na verejnú zábavu, vzdelávanie, nemocničnú a inštitucionálnu starostlivosť alebo náboženské účely
41.00.49 Práce na stavbe ostatných nebytových budov
42 Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb
42.1 Cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc
42.11 Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľnic
42.11.1 Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie pre vozidlá a chodcov a letiskové dráhy
42.11.10 Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie pre vozidlá a chodcov a letiskové dráhy
42.11.2 Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií pre vozidlá a chodcov a letiskových dráh
42.11.20 Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií pre vozidlá a chodcov a letiskových dráh
42.12 Železnice a podzemné železnice; práce na stavbe železníc a podzemných železníc
42.12.1 Železnice a podzemné železnice
42.12.10 Železnice a podzemné železnice
42.12.2 Práce na stavbe železníc a podzemných železníc
42.12.20 Práce na stavbe železníc a podzemných železníc
42.13 Mosty a tunely; práce na stavbe mostov a tunelov
42.13.1 Mosty a tunely
42.13.10 Mosty a tunely
42.13.2 Práce na stavbe mostov a tunelov
42.13.20 Práce na stavbe mostov a tunelov
42.2 Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí
42.21 Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí pre kvapaliny
42.21.1 Inžinierske siete pre kvapaliny
42.21.11 Diaľkové potrubné vedenia pre kvapaliny
42.21.12 Miestne potrubné vedenia pre kvapaliny
42.21.13 Zavlažovacie systémy (kanály); vodovodné potrubia; čističky odpadových vôd, zariadenia na likvidáciu odpadových vôd a čerpacie stanice
42.21.2 Práce na stavbe inžinierskych sietí pre kvapaliny
42.21.21 Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení
42.21.22 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vrátane doplnkových prác
42.21.23 Práce na stavbe zavlažovacích systémov (kanálov), vodovodných potrubí, čističiek odpadových vôd, zariadení na likvidáciu odpadových vôd a čerpacích staníc
42.21.24 Vŕtanie vodných studní a inštalovanie septikov
42.22 Výstavba a práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí
42.22.1 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.22.11 Diaľkové elektrické vedenia a komunikačné linky
42.22.12 Miestne elektrické vedenia a komunikačné linky
42.22.13 Elektrárne
42.22.2 Práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí
42.22.21 Práce na stavbe diaľkových elektrických vedení a komunikačných liniek
42.22.22 Práce na stavbe miestnych elektrických vedení a komunikačných liniek
42.22.23 Práce na stavbe elektrární
42.9 Ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb
42.91 Vodné diela a práce na stavbe vodných diel
42.91.1 Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie
42.91.10 Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie
42.91.2 Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií
42.91.20 Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií
42.99 Ostatné projekty inžinierskych stavieb i. n. a práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.
42.99.1 Ostatné inžinierske stavby
42.99.11 Stavba objektov na ťažbu a výrobu
42.99.12 Stavby pre šport a rekreáciu
42.99.19 Ostatné inžinierske stavby i. n.
42.99.2 Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb
42.99.21 Práce na stavbe objektov na ťažbu a výrobu
42.99.22 Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk
42.99.29 Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.
43 Špecializované stavebné práce
43.1 Demolačné práce a príprava staveniska
43.11 Demolačné práce
43.11.1 Demolačné práce
43.11.10 Demolačné práce
43.12 Príprava staveniska
43.12.1 Príprava staveniska
43.12.11 Príprava pôdy a pozemku; asanačné práce
43.12.12 Výkopové a zemné práce
43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.13.1 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.13.10 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.2 Elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce
43.21 Elektroinštalačné práce
43.21.1 Elektroinštalačné práce
43.21.10 Elektroinštalačné práce
43.22 Inštalatérske práce, inštalácie výhrevných a klimatizačných zariadení
43.22.1 Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie, výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení
43.22.11 Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie
43.22.12 Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení
43.22.2 Inštalácie rozvodov plynu
43.22.20 Inštalácie rozvodov plynu
43.29 Ostatné stavebno-inštalačné práce
43.29.1 Ostatné stavebno-inštalačné práce
43.29.11 Izolačné práce
43.29.12 Montáž oplotenia a zábradlí
43.29.19 Ostatné inštalačné práce i. n.
43.3 Kompletizačné a dokončovacie práce
43.31 Omietacie práce
43.31.1 Omietacie práce
43.31.10 Omietacie práce
43.32 Stolárske inštalačné práce
43.32.1 Stolárske inštalačné práce
43.32.10 Stolárske inštalačné práce
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.33.1 Obkladanie stien a pokládka dlažieb
43.33.10 Obkladanie stien a pokládka dlažieb
43.33.2 Kladenie ostatných dlážkových krytín, pokrývanie a tapetovanie stien
43.33.21 Práce s terazzovými dlaždicami, mramorom, žulou a bridlicou
43.33.29 Kladenie ostatných dlážkových krytín, obkladanie a tapetovanie stien i. n.
43.34 Maliarske, natieračské a sklenárske práce
43.34.1 Maliarske a natieračské práce
43.34.10 Maliarske a natieračské práce
43.34.2 Sklenárske práce
43.34.20 Sklenárske práce
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.39.1 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.39.11 Montáž ozdobných prvkov
43.39.19 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce i. n.
43.9 Ostatné špecializované stavebné práce
43.91 Pokrývačské práce
43.91.1 Pokrývačské práce
43.91.11 Práce na strešných konštrukciách
43.91.19 Ostatné pokrývačské práce
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
43.99.1 Izolačné práce proti vode
43.99.10 Izolačné práce proti vode
43.99.2 Lešenárske práce
43.99.20 Lešenárske práce
43.99.3 Pilotážne práce; základové práce
43.99.30 Pilotážne práce; základové práce
43.99.4 Betonárske práce
43.99.40 Betonárske práce
43.99.5 Práce na montáži oceľových konštrukcií
43.99.50 Práce na montáži oceľových konštrukcií
43.99.6 Murovanie a murárske práce
43.99.60 Murovanie a murárske práce
43.99.7 Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií
43.99.70 Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií
43.99.9 Špecializované stavebné práce i. n.
43.99.90 Špecializované stavebné práce i. n.