Firemný informačný systém, účtovné služby

Rýchle zhrnutie:

Obchodné podmienky (OP) - Zmluva o používaní systému MUFIS

1. Poskytovateľ služby: 

MUFIS, s.r.o., sídlo: 943 01 Štúrovo, Hlavná 30, Slovenská republika, IČO: 46160582, IČ DPH: SK2023258083,
e-mail: info@mufis.sk, tel. 036-3700013
spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vl. 28940/N, www.mufis.sk, ďalej len „poskytovateľ”.

2. Užívateľ, uzavretie zmluvy

Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje do systému MUFIS (ďalej len „užívateľ”). Registráciou a prihlásením sa do systému užívateľ prijíma tieto obchodné podmienky ako návrh poskytovateľa na uzavretie zmluvy a dôjde k uzavretiu zmluvy o používaní systému MUFIS.

3. Popis služby

Službou poskytovanou poskytovateľom je:
- používanie online systému MUFIS (ďalej len „MUFIS”) - multiužívateľký firemný informačný systém, ktorá umožňuje za podmienok ustanovených týmito OP vkladať a spracúvať vlastné údaje použitím funkcií ponúkaných systémom MUFIS.

Systém MUFIS je autorským dielom poskytovateľa. Užívateľ môže systém MUFIS používať v súlade s týmito OP.

4. Registrácia

Samotná registrácia je bezplatná a nie je spojená s akoukoľvek povinnosťou platby. Pri registrácii zadáva užívateľ svoje údaje v rozsahu: meno, priezvisko, oslovenie, titul, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo. Vyplnením týchto údajov udeľuje súhlas poskytovateľovi, aby tieto údaje uchovával a spracúval a to počas celej doby platnosti registrácie.

Registrovaný užívateľ môže používať systém MUFIS jedným z nasledovných spôsobov:

Platí sa iba za každú agendu ("agendou" sa chápe každé účtovníctvo založené pre nejakú firmu), po uplynutí skúšobnej doby 30 dní od založenia agendy. Registráciou, ani založením agendy sa užívateľ nezaväzuje k jeho ďalšiemu používaniu, platené používanie agendy si nemusí objednať.

5. Platba za služby

5.1 Každá agenda sa môže používať bezplatne počas skúšobnej doby 30 dní po jeho založení (poskytovateľ môže poskytnúť v jednotlivých prípadoch aj dlhšie skúšobné obdobie). Niektoré služby viazané na platbu (napr. odosielanie SMS) sú prístupné len po naplnení kreditu. V období bezplatného používania sa zobrazuje dátum konca bezplatného obdobia v každej agende vľavo dole pod názvom agendy. 

5.2  Za používanie agendy sa platí základný mesačný poplatok a dodatočné poplatky za služby nad rámec príslušného predplatiteľského balíka na základe cenníka poskytovateľa. Pri vytvorení agendy sa automaticky nastaví balík "B - Mini", s predplatným obdobím 1 mesiac. Používateľ si to môže kedykoľvek zmeniť s platnosťou k začiatku bežného alebo nasledujúceho mesiaca zvolením iného predplatiteľského balíka, pričom zmena na nižší balík je možná len od začiatku nasledujúceho mesiaca. Užívateľ si môže zvoliť predplatné obdobie 1 mesiac alebo 12 mesiacov. Zvolením 12 mesiacov získa zľavnenú cenu preplatného, v tomto prípade však môže vypovedať používanie agendy len ku koncu predplateného obdobia.

5.3 Poskytovateľ eviduje stav kreditu agendy, ktorý je možné kedykoľvek navýšiť platbou (doplatením kreditu). Z kreditu sa odpočítava cena za použité služby:

a) na základe predplatiteľského balíka zvoleného používateľom a zvolenej doby predplatného
  - mesačne vopred sumu za používanie programu (v prípade 1-mesačnej platby)
  - každý 12. mesiac vopred sumu za používanie programu (na 12 mesiacov v prípade 12-mesačnej platby)

 

b) mesačne sumu za vytvorené doklady, mzdy a použitie iných služieb podľa cenníka nad rámec predplatiteľského balíka -  prepočítava sa posledných 12 mesiacov, aby používateľ mohol využiť prípadný nevyužitý limit v nasledujúcich 11 mesiacoch

c) priebežne za služby neviazané na limit, ale spoplatnené jednotlivo (napr. odoslanie SMS)

5.4 Ak stav kreditu agendy poklesne pod -3.00 EUR, a používateľ chce naďalej používať agendu, je povinný zaplatiť preddavok (ďalej „doplatiť kredit”) v dostatočnej výške, aby stav bol najmenej 0 EUR, a to do 10. dní od poklesu kreditu pod -3 EUR.Dlh sa považuje za uhradený, ak je platba v potrebnej výške pripísaná na účet poskytovateľa. Na prijatú platbu vystaví poskytovateľ faktúru.

5.5 Doplatiť kredit môže užívateľ (resp. hlavný užívateľ agendy) bankovým prevodom na bežný účet prevádzkovateľa č. SK73 8330 0000 0022 0018 1976 , pričom platbu je povinný označiť variabilným symbolom, ktorým je kód agendy/firmy. Platbu je možné uskutočniť aj cez platobnú bránu (cez internet banking slovenských bánk alebo platobnou kartou), ktorá je prístupná z príslušnej agendy cez menu Nastavenia -> Nastavenia údajov firmy, účtovné, iné -> Zobrazenie informácií o agende.  V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (aj na kartu).

6. Používanie služby

Užívateľ môže používať agendu pre ktorú je dostatočný stav kreditu na používanie danej agendy. V prípade nedostatku kreditu sa neumožňuje použitie dodatočných platených služieb. Ak nie sú uhradené včas všetky platby za používanie systému (t.j. je záporný voľný kredit, a nebol vyrovnaný do 10. dní od vzniku záporného stavu), používanie agendy je obmedzené: aktívne operácie sa nemôžu vykonávať, užívateľ bude upozornený na omeškanie pri prepnutí na danú agendu.

Pri omeškaní s platbou môže poskytovateľ prerušiť poskytovanie služieb úplne. Ak je obmedzené alebo prerušené poskytovanie služby viac ako 3 mesiace a nedošlo k zaplateniu dlhu, poskytovateľ môže agendu zrušiť a nenávratne vymazať všetky údaje uložené v agende.

Užívateľ je povinný používať systém MUFIS v súlade s týmito OP a s návodom a nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do systému, ani ho upravovať.

7. Cenník

Cenník za používanie systému MUFIS a dodatočné služby je zverejnený na webovej stránke poskytovateľa (

https://mufis.sk/sk/mufis

) a môže ho poskytovateľ jednostranne meniť. O každej zmene cenníka bude informovať užívateľov e-mailom, a to aspoň 14 dní pred platnosťou nového cenníka. 

8. Ukončenie, prerušenie používania agendy

8.1 Užívateľ, ktorý je hlavným užívateľom agendy, môže ukončiť používanie agendy. V tomto prípade sú ešte údaje uchovávané po dobu troch mesiacov od ukončenia používania, a sú prístupné len obmedzene. Po uplynutí troch mesiacov od ukončenia používania agendy poskytovateľ nenávratne zmaže všetky údaje agendy. Ak hlavný užívateľ agendy oznámi poskytovateľovi ukončenie používania agendy, doba používania sa končí koncom prebiehajúceho predplatného obdobia, teda v prípade jednomesačnej platby koncom bežného mesiaca, v prípade 12-mesačnej predplatnej doby koncom prebiehajúceho 12-mesačného obdobia, to znamená že suma sa používanie programu za dané obdobie sa nevracia. Prípadný ďalší nepoužitý voľný kredit danej agendy vráti poskytovateľ do 7 dní od požiadavky hlavného užívateľa agendy. V prípade ukončenia používanie agendy už poskytovateľ nebude požadovať doplatenie záporného stavu kreditu v súvislosti s touto agendou.

Ak používanie agendy je prerušené alebo obmedzené poskytovateľom z dôvodu omeškania s platbou,  používanie agendy môže byť v plnom rozsahu obnovené len po uhradení všetkých omeškaných poplatkov, vrátane platby za obdobie obmedzeného alebo prerušeného používania.