Firemný informačný systém, účtovné služby

Trojstranný obchod

Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak sa na obchode zúčastňujú tri osoby (A, B, C) a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od A k C z jedného členského štátu do iného členského štátu. A fakturuje pre B, potom B fakturuje pre C.

Podmienky:

Ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod, potom B nie je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a nadobudnutie tovaru u tejto osoby sa považuje za zdanené.

Pri trojstrannom obchode je treba na faktúre pre konečného odberateľa (teda vo faktúre od B pre C) uviesť text: Trojstranný obchod, daň je povinný platiť odberateľ.